Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 125 Ada 1 ve 3 Numaralı Parselde Yer Alan 24 Adet İşyerinin Satışı

ÜZÜMÖREN BELEDİYESİ İHALE İLANI

Belediyemiz Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile Belediyemiz Encümeninin 09.12.2022 tarih ve 63 sayılı kararı gereği Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat İli, Pazar İlçesi, Kazova Mahallesi, Belediye Meydanı 125 Ada 1 ve 3 Numaralı Parsellerde bulunan 24 adet işyerinin satışının yapılması kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki listede bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 1 ile 8 Numaralı işyerlerinin 28/12/2022 Çarşamba günü saat 14:00’ da, 9 İle 16 Numaralı İşyerlerinin 29.12.2022 Perşembe günü saat 14:00’ de, 17 ile 24 Numaralı işyerlerinin 30.12.2022 Cuma günü saat 14:00’ de Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Kazova Mahallesi Belediye Meydanı

Sıra No Adres Muhammen Bedeli Geçici Teminat

1-Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/1 Nolu İşyeri 750.000,00 TL 22.500,00 TL

2- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/2 Nolu İşyeri 750.000,00 TL 22.500,00 TL

3- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/3 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

4- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/4 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

5- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/5 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

6- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/6 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

7- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/7 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

8- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/8 Nolu İşyeri 550.000,00 TL 16.500,00 TL

9- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/9 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

10- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 11/10 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

11- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/11 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

12- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/12 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

13- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/13 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

14- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/14 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

15- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/15 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

16-Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/16 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

17- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/17 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

18- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/18 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

19- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/19Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

20- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/20 Nolu İşyeri 500.000,00 TL 15.000,00 TL

21- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/21 Nolu İşyeri 470.000,00 TL 14.100,00 TL

22- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/22 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

23- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/23 Nolu İşyeri 450.000,00 TL 13.500,00 TL

24- Kazova Mahallesi Belediye Meydanı 13/24 Nolu İşyeri 550.000,00 TL 16.500,00 TL

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

2) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

4) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

5) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

İhale Şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında alınabilecektir.