Gazi Osman Paşa Mahallesi Yakabağları Mevkii 114 Ada 184, 185, 186, 187, 188 ve 189 Numaralı Parsellerin Satışı

Üzümören Belediye Meclisinin 05.04.2023 tarih ve 13 sayılı Kararı ile Belediyemiz Encümeninin 14.04.2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile Mülkiyeti Belediyemize ait Tokat İli, Pazar İlçesi, Gazi Osman Paşa Mahallesi Yakabağları Mevkii, 114 Ada 184, 185, 186, 187, 188 ve 189 Numaralı Parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında satışı kararlaştırılmıştır.

Aşağıdaki listede bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 04/05/2023 Perşembe günü saat 14:00’ da, Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihale yapılarak satışlarının yapılmasına; Yapılan ihalelerde istekli çıkmaması, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde, 11/05/2023 Perşembe günü saat 14:00’ da, Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda ihale yapılarak satışları yapılacaktır.

İli

İlçesi

Mahallesi

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

184

1.067,84 m2

533.920,00 TL

16.020,00 TL

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

185

1.061,75 m2

530.875,00 TL

15.930,00 TL

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

186

1.023,73 m2

511.865,00 TL

15.360,00 TL

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

187

1.075,42 m2

537.710,00 TL

16.135,00 TL

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

188

1.075,20 m2

537.600,00 TL

16.130,00 TL

Tokat

Pazar

Gazi Osman Paşa

Yakabağları

114

189

1.072,16 m2

536.080,00 TL

16.085,00 TL

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER

1) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

2) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

3) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi) ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.

4) Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

5) Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.

İhale Şartnamesi Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak imza karşılığı alınabilecektir.